مکتب انقلاب

معنویت عقلانیت عدالت

مکتب انقلاب

معنویت عقلانیت عدالت

مکتب انقلاب

مبدا انقلاب
امام"خمینی" بزرگوار است
حرف او را حجت بدانید...

امام خامنه ای حفظه الله

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

دیشب بهش فکرکردم

متوجه شدم دارد اتفاقی می افتد


از آن اتفاق هایی که ده-15 سال بعد بهش فکربکنی

میگویی

نقطه عطف بود


مسیر زندگی ام دارد عوض میشود

دارد میرود به یک سمتی که خب ممکن است

دلم را برای این سمت دیگر

تنگ کند


داشتم فکرمیکردم که حتی دیگر نمیتوانم انتخابم را پس بگیرم

در مسیری افتادم که راه برگشت ندارد

یعنی

برگشتن اش حس خیلی بدی دارد

و همینطور خسران بسیار


اما

این مسیر دیگر هم خب

دلم را تنگ خودش میسازد


یک سو جبری است مقدس

و

یک سو فقر ی خوشایند

و

درست در میانه

منی که

هرگز نمیخواهد امر مقدس را فدای خوشایندش کند...


راه مانده میشود؛ گذشتن...


هعی...

زمان کم

توان کم

مسیرها چقدددددددددرررر از هم فاصله دارند...


  • منور الفکر